Logo Safety.jpg
LogoIria.jpg
מי אנחנו
אוגדן הבטיחות
תוכן העניינים
מבוא לאוגדן
הוראות בטיחות
הנחיות מנכ"ל לבטיחות
תיאורי תפקיד
נהלים
גיליונות סיכון
קבצים שימושיים
פרסומים
תמונות
מצגות
סרטונים
אתרי בטיחות
תנאי השימוש באתר

 

תנאי השימוש באתר וזכויות יוצרים

כללי
עיריית פתח-תקוה מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן:השירות) בכפוף לתנאים הבאים.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות זכויות היוצרים המתפרסמים בשירות זה שייכות למחלקה לבטיחות וגיהות של עיריית פתח-תקוה. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המחלקה לבטיחות ולגיהות של עיריית פתח-תקוה ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שימוש אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המחלקה לבטיחות ולגיהות של עיריית פתח-תקוה.

פניות לעיריית פתח-תקוה
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי בטיחות וגיהות, ניתן לפנות ישירות לעיריית פתח-תקוה בדואר אלקטרוני שכתובתו meirsa@ptikva.org.il.

אחריות
החומר באתר מובא לידיעת עובדי עיריית פתח-תקוה ואין העירייה אחראית להחלתו או יישומו בכל מקום אחר.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל:
עיריית פתח-תקוה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר או להיעדר עדכון המוצג בשירות זה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה, לרבות אי עדכניות החומר, בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע במאגר המידע של המחלקה לבטיחות ולגיהות, רק החומר המצוי במאגר המידע של המחלקה לבטיחות ולגיהות כאמור ייחשב כנכון ועל עובד העירייה לוודא תחילה את עדכניותו ומידת הרלבנטיות של החומר עם מנהל המחלקה לבטיחות.
עיריית פתח-תקוה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג', לרבות כל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות.
עיריית פתח-תקוה לא תישא באחריות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
לעניין סעיף זה, "עיריית פתח-תקוה" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים (links). ההוראות שלהלן  תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לעיריית פתח-תקוה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין עיריית פתח-תקוה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעיריית פתח-תקוה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין עיריית פתח-תקוה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי עיריית פתח-תקוה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
הוסף למועדפים
צור קשר
לאתר העירייה
  אתר זה זכה בפרס הבטיחות למצויינות בשנת 2012  
© כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות וגיהות – עיריית פתח-תקוה. הצפייה והשימוש בתכני האתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר.

דף הבית | צור קשר | כתבות ומאמרים | תנאי השימוש באתר | לאתר עיריית פתח-תקוה | 099web